Kyrkoköpinge kyrka

Kyrkoköpinge kyrka

kyrkokopinge-kyrka

Kyrkoköpinge kyrka ligger på en höjd i byn Kyrkoköpinge i Trelleborgs kommun och tillhör sedan 2002 Dalköpinge församling i Lunds stift. Den byggdes under 1100-talets senare del i romansk stil och bestod i likhet med flertalet av dåtidens kyrkor av ett långhus med kor och en absid. Senare under medeltiden gjordes flera förändringar. När kyrkan restaurerades 1894 målade man över de gamla medeltida kalkmålningarna med moderna sådana men vid en ny restaurering vid 1960-talets början gjorde man sitt bästa för att återskapa de ursprungliga målningarna. 1834 revs det gamla vapenhuset och ingången ersattes med ett fönster.

Predikstolen går i renässansstil och dateras till slutet av 1500-talet och dopfunten i sten är från kyrkans barndom. Ett dopfat i mässing från 1600-talets början hör också till kyrkans äldsta bevarade inventarier. I koret finns en altaruppsats från 1631, även den gjord i renässansstil. I taket hänger ett träkrucifix från medeltiden.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Kyrkoköpinge socken

Hammarlövs kyrka

Hammarlövs kyrka

hammarlovs-kyrka

Hammarlövs kyrka ligger i Trelleborgs kommun och tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift. Det är en av blott fyra kyrkor i hela Skåne som har ett runt torn mot väster (de andra tre är Bollerups kyrka, Hammarlunda kyrka och Blentarps kyrka) och den enda kyrkan med rundtorn på Söderslätt. Kyrkan tros ha byggts redan på 1100-talet av Mårten stenmästare och går i romansk stil i likhet med de flesta andra kyrkor från samma tidsperiod. Tornet kom troligen till något senare och valven på 1400-talet. Utbyggnader skedde i två omgångar under 1800-talet då kyrkans korsarmar blev till.

Kalkmålningar från 1200-talet och 1400-talet finns ännu bevarade liksom en dopfunt från kyrkans tillkomst gjord av den anonyme Oxiemästaren. Predikstolen är från slutet av 1500-talet även om den förändrats sedan dess.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Hammarlövs socken

Dalköpinge kyrka

Dalköpinge kyrka

dalkopinge-kyrka

Dalköpinge kyrka, den sydligaste i det gamla Skytts härad, ligger i Trelleborgs kommun och tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift. Det är en mycket gammal kyrka i romansk stil som byggdes i tegel under 1200-talet med tillbyggnad av ett mindre torn senare under medeltiden. Kalkmålningar från medeltiden finns ännu bevarade liksom altaruppsats samt predikstol från 1500-talets slut. Dopfunten i sandsten tros vara lika gammal som kyrkan.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Dalköpinge socken

Bodarps kyrka

Bodarps kyrka

bodarps-kyrka

Bodarps kyrka i Trelleborgs kommun tillhör numera Hammarlövs församling i Lunds stift. Kyrkan byggdes ursprungligen omkring sekelskiftet 1200 i romansk stil. Tornet och valvet kom regelmässigt till under 1400-talet. En utvidgning av kyrkan påbörjades 1864 efter förslag från professor Carl Georg Brunius i Lund då det medeltida koret revs. Klockorna flyttades då också från den gamla klockstapeln till tornet.

I Bodarps kyrka finns en altaruppsats från 1500-talet och en predikstol från 1640. Ingen medeltida dopfunt finns bevarad men däremot en yngre daterad 1640. Den första femstämmiga orgeln från 1830 finns inte kvar i kyrkan.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Bodarps socken

Sireköpinge kyrka

Sireköpinge kyrka

sirekopinge-kyrka

Sireköpinge kyrka ligger i Svalövs kommun och är församlingskyrka i Billeberga-Sireköpinge församling i Lunds stift. Kyrkan uppfördes av sandsten i romansk stil under 1100-talets senare del. Från den tiden finns koret och den halvrunda absiden med sina romanska kalkmålningar bevarade än idag. Valven och kyrktornet kom till under 1400-talet.

Den ursprungliga dopfunten från medeltiden har försvunnit men dopfatet från 1500-talet finns kvar med ett bottenmotiv skildrande Maria bebådelse. En malmljuskrona från 1300-talet bör också nämnas. På kyrkogården ligger den ryske författaren Lev Tolstojs son med samma namn begravd.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Sireköpinge socken

Kågeröds kyrka

Kågeröds kyrka

kagerods-kyrka

Kågeröds kyrka ligger i Svalövs kommun och är numera församlingskyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift. Kyrkan kom troligtvis till i slutet av 1100-talet och är i likhet med de flesta andra bevarade kyrkor från den tiden byggd i sten i romansk stil. Under 1400-talet tillkom valven och förmodligen även kyrktornet. En förlängning av kyrkan gjordes vid medeltidens slut.

I kyrkans valv finns kalkmålningar skapade av Everlövsmästaren under slutet av 1400-talet. Bland övriga märkvärdigheter kan nämnas ett epitafium över Brahesläkten som höll till på Knutstorps borg i socknen. Predikstolen i Kågeröds kyrka är daterad 1696 och skapades av bildhuggaren Gustav Kilman. Från 1400-talets slut finns ett triumfkrucifix ännu bevarad och dopfunten är troligtvis från kyrkans barndom.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Kågeröds socken

Konga kyrka

Konga kyrka

konga-kyrka-skane

Konga kyrka i Svalövs kommun uppfördes i romansk stil omkring år 1200 då den endast bestod av långhus, kor och absid. Under 1400-talets slogs kyrkans valv då man också förmodar att de bevarade kalkmålningarna kom till. Kyrktornet ersatte 1796 en tidigare klockstapel.

I kyrkan finns en dopfunt från dess tillkomst. Predikstolen är troligen tillverkad någon gång på 1600-talet och altartavlan målades 1910 av Evert Taubes kusin Mattias Taube. I tornet finns en gjuten kyrkklocka daterad 1734.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Konga socken

Felestads kyrka

Felestads kyrka

felestads-kyrka

Felestads kyrka ligger i Svalövs kommun och tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift. Kyrkan är ursprungligen från omkring år 1200 och byggdes i romansk stil i tegel med en absid och ett smalt kor. En ombyggnad ägde rum på 1870-talet efter ritningar av prästsonen Carl Georg Brunius. Kalkmålningar från slutet av medeltiden finns bevarade i kyrkan och strax väster om kyrkporten står två gravstenar från 1600-talet.

Bland inventarierna märks en medeltida dopfunt och ett dopfat i mässing från 1500-talet. Predikstolen tillverkades 1601 men kom inte till Felestads kyrka förrän 1750 då den köptes från Skårby kyrka som i sin tur fått den i gåva från släkten Brahe.

Mer information:
Bebyggelseregistret
Felestads socken

Röstånga kyrka

Röstånga kyrka

rostanga-kyrka

Röstånga kyrka ligger i Svalövs kommun och är en av församlingskyrkorna i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift. Kyrkan uppfördes ursprungligen omkring år 1200 och går i romansk stil. Det låga tornet i väster byggdes till först 1813 och på 1830-talet förlängdes långhuset åt öster. Ytterligare en ombyggnad gjordes 1939 då tornet fick sin nuvarande höjd. Det forna plåttaket ersattes 1954 med modernt tegel. Fram till 1715 fanns ett vapenhus från medeltiden bevarat men detta revs då och ersattes med ett nytt i trä som även detta revs 1838. På samma plats som det medeltida vapenhuset var beläget byggde man 1972 en ny sakristia.

Bland Röstånga kyrkas inventarier märks särskilt den medeltida dopfunten i sandsten och ett dopfat i mässing som tillverkades omkring 1550 och skänktes till kyrkan 1627. Natten till den 11 oktober 2013 stals nästan allt kyrksilver, bland annat sex ljusstakar, fyra vaser och hela nattvardsservisen.

Läs mer:
Bebyggelseregistret
Röstånga socken